Focus

De titel doet denken aan een automerk, of een maandblad voor fotografie. Het kan ook slaan op een Nederlandse band uit de zeventiger jaren of het brandpunt in de optica, het punt waar de lijnen samenkomen. Focus associeert met aandacht, stelt scherp, maakt centraal, concentreert of dwingt tot een gerichte keuze. Focus levert groei. Voor ons onderwijs is het goed om te focussen, ofwel gerichte aandacht te leveren. Als ouders gericht betrokken worden bij het leerproces van hun kinderen, dan levert dat aantoonbare leerwinst op. Als leerkrachten zich bewust richten op de prestaties van hun leerlingen, dan stijgen de onderwijsopbrengsten. We gaan voor de komende jaren de focus richten op de kwaliteit van ons onderwijs . Dan gaat het over onze leerlingen, of zoals ons motto verwoord……… met oog op het kind.
Twee centrale begrippen doemen op , namelijk: onderwijzen en leren.

 

 

Bij onderwijzen gaat het om de kwaliteit van de professional. In het bestuursakkoord primair onderwijs en in de nieuwe CAO wordt ruimte gemaakt om flink te investeren in de professionalisering van de leerkracht. Dit richt zich niet alleen op kennis, maar vooral op de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht. Het gaat dan om een vakkundige interactie in het klaslokaal. De focus komt meer op het vakmanschap van de leerkracht te liggen.

Bij leren gaat het om de kwaliteit van de onderwijsopbrengsten. Niet alleen voor onze kernvakken, maar zeker ook gericht op de sociaal, emotionele – en de vormende waardenkant van ons onderwijs. De resultaten in ParnasSys leveren een indicatie. Ze geven nog niet een volledig beeld van datgene waarin de individuele leerling groeit. Daarvoor zullen we gerichter moeten kijken, analyseren en vastleggen. De focus komt op de onderwijsopbrengsten in de breedste zin.

Dit focussen heeft ook consequenties voor de aansturing vanuit het bestuursbureau naar de scholen. Als directeur-bestuurder ben ik mij aan het voorbereiden op een veranderende wijze van monitoring, passen bij onderwijzen en leren. Naast het analyseren en constateren via documenten en een gesprek met de directeur en IB er van een school, wil ik meer kunnen ruiken, voelen en proeven van de kwaliteit van ons onderwijs. Die focus heb ik nodig om gerichte ondersteuning te bieden aan de directeuren en hun hulpvragen. Dat kan variëren van klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, ouders en kinderen, tot aan het bijwonen van vergaderingen of werkgroepen. Ruiken, voelen en proeven in het belang van onze leerling.

We gaan aan de slag met het nieuwe Stichtingbeleidsplan 2015 – 2019. In het jaar 2015 worden alle schoolplannen weer opgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het onderwijzen en leren moet herkenbaar terug komen in onze stichting- en schoolplannen. Voor de komende maanden is een planning opgesteld met twee werksessies.

Tijdens de werksessies gaan we in gesprek met allerlei professionals binnen onze stichting en allerlei partners. De gezamenlijke beelden zijn mede bepalend voor de inrichting van onze focus op onderwijzen en leren.

De werkgroep Topschool is de afgelopen jaren vaak bezig geweest met de vragen naar onderwijzen en leren in het traject van de excellente school. (tweede ambitie van onze stichting). Waar bestaat die excellente school / topschool uit en hoe kunnen we dit zien. De werkgroep zal doorgaan met het verder ontwikkelen van een passend keurmerk voor kwaliteitsscholen van onze stichting. Zij gaan de opdracht aan om het ruiken, voelen en proeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen onze stichting via schoolbezoeken en visitatie verder gestalte te geven. Focus levert groei. Onze gezamenlijke aandacht voor het onderwijzen en leren zal onze onderwijskwaliteit doen groeien. Daar hebben onze leerlingen voordeel aan.
Die focus verdienen ze…..met oog op het kind.

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl