GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen ressorterend onder Stichting PCBO Baarn – Soest.

De GMR bestaat uit acht leden: vier ouders (de “oudergeleding”) en vier personeelsleden (de “personeelsgeleding”) van de diverse scholen die onder de stichting vallen.

Wat doet de GMR?

De GMR houdt zich bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen.  Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid
  • de hoofdlijnen van het onderwijskundig beleid (strategisch beleidsplan)
  • de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding
  • de regeling voor de bescherming van persoonsgegevens
  • de arbeidstijdenregeling en verlofregeling van het personeel
  • de taakverdeling en taakbelasting van het personeel
  • de onderwijstijd
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.  Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen.  Bevoegdheden van de GMR ten aanzien van instemming of advies op de specifieke onderwerpen zijn vastgelegd in het GMR-medezeggenschapsreglement.

De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar.  Daarnaast wordt tenminste een keer per jaar met de MR’en om tafel gezeten, voert de GMR regelmatig overleg met de directie en wordt contact onderhouden met het bestuur van de stichting.

Doelstellingen

De GMR wil op de hoogte zijn van wat gaande is binnen het onderwijsveld zodat zij, met al haar expertise, als een volwaardig gesprekspartner kan bijdragen aan de beleidsvorming.  De GMR speelt een kritisch, constructieve en actieve rol.  De GMR wordt gezien als een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, MR’en, schoolleiding en stichtingsbestuur.

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van de scholen van de Stichting PBCO. De GMR houdt zich vooral bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen, bijvoorbeeld meerjarig financieel beleid, strategisch (onderwijs)beleid, personeelsregeling, onderlinge samenwerking scholen, fusies en nieuwbouw/belangrijke verbouwingen. Soms geeft de GMR advies aan het bestuur van de Stichting, in andere gevallen heeft zij instemmingsrecht. De onderwerpen zijn bij Wet geregeld, dus is de GMR daarmee een belangrijk orgaan in de ontwikkeling van de Stichting en dus ook van onze school.

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl