Insingerschool

 

Insingerschool

Insingerschool

Wij zijn allemaal trots op onze school. We vinden het een goede school, waar de kinderen niet alleen leren lezen en rekenen, maar waar ze ook de kans krijgen en gestimuleerd worden om zich te ontplooien. Om dit waar te maken proberen we samen met u een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen.

Team en ouders zijn steeds bezig met onze school. Wat goed is willen we behouden en wat beter kan proberen we te veranderen. We volgen de ontwikkelingen in het onderwijsland en de nieuwe inzichten op leergebied met een kritisch oog en een open mind.

Wat betekent ons logo?

Logo Insinger

Misschien wel 100 jaar geleden is er uit een kleine kastanje een nieuw boompje gegroeid. Nu staat er zo’n boom trots op het plein van de Insingerschool.
Deze boom symboliseert veel van wat we aan elkaar en de kinderen willen doorgeven en hoe wij naar elkaar en de kinderen kijken.
Heel langzaam, stapje voor stapje, jaar voor jaar, groeit de boom. De takken ontplooien zich in de lucht en de wortels diep in de aarde zorgen voor stevigheid en duurzaamheid.

Ons logo verwijst naar onze kastanjeboom, die is opgebouwd in vier kleuren.

Dit vier kleuren staan voor:

Vier aspecten van onze geloofsovertuiging:
 Vertrouwen
 Geborgenheid
 Vergeving
 Zorg voor de schepping

Vier pedagogische doelen:
 Veiligheid
 Eigen initiatief
 Keuzemogelijkheden
 Samen werken

Vier stijlen voor ons onderwijs:
 Lobbes stijl
 Communicatief onderwijs
 Probleemoplossend onderwijs
 Creativiteit

Vier domeinen van het onderwijs:
 Taal, lezen en schrijven
 Rekenen en wiskunde
 Cultuur, Kunst en samen leven
 Sport en bewegen

Vier pijlers van ons zorgsysteem:
 Een goed leerlingvolgsysteem
 Hulp van RT-er en SRT-er
 Differentiatie in de groep
 Hulp en ondersteuning door externe instanties

Vier dragers van onze school:
 Ons team
 De ouders
 De kinderen
 Het bestuur van de Stichting

Meer informatie: www.insingerschool.nl

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl