STATUTEN OPRICHTING STICHTING
oprichting stichting
Heden, zeventien november tweeduizend, verschenen voor mij, mr. Andries de
Visser, notaris, gevestigd te Soest:

1. mevrouw Karin Hengeveld-Koehof, wonende te 3768 XS Soest, Staringlaan 29,
geboren te Amersfoort op dertien juli negentienhonderd eenenzestig
(paspoortnummer N26616554) en gehuwd;
2. de heer Johan van Hall, wonende te 3741 HL Baarn, Bernard Zweerslaan 25a,
geboren te Baarn op vierentwintig februari negentienhonderd zestig
(paspoortnummer N34634507) en gehuwd;
3. de heer Gerardus Ary Born, wonende te 3742 MB Baarn, Kortenaerlaan 27,
geboren te Abcoude op vijf juni negentienhonderd negenenvijftig
(paspoortnummer N90307181) en gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze akte, ter uitvoering van hetgeen is vastgelegd
in het eindrapport van de “Stuurgroep Bestuurlijke Fusie Baarn/Soest Soesterberg de
dato september tweeduizend, een stichting in het leven te roepen en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:

Naam en zetel

Artikel 1
De naam van de stichting is: Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs
Baarn/Soest.
Artikel 2
De stichting heeft haar zetel te Soest en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Grondslag

Artikel 3
De stichting aanvaardt als grondslag de Bijbel als Gods woord.
Doel en middelen
Artikel 4
1. De stichting bevordert dat er op de scholen geleefd en gewerkt wordt vanuit het
geloof in de God van de Bijbel, die Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus.
2. De stichting bevordert de stichting en instandhouding van scholen voor
protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeenten Baarn en Soest.
3. De stichting tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in
alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort, door het houden
van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen welke tot het
gestelde doel dienstig zijn.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst

Geldmiddelen

Artikel 5
1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit subsidies, leningen,
erfstellingen, legaten, bijdragen, donaties, giften, schenkingen en andere haar
rechtmatig toekomende baten.
2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer
daaraan voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of
bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de stichting.
Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Bestuur
Artikel 6
De stichting kent de volgende organen:
1. het algemeen bestuur
2. het dagelijks bestuur
3. de bestuurscommissies

Samenstelling bestuur

Artikel 7
1. Het algemeen bestuur bestaat uit negen (9) leden.
Bij de benoeming van bestuursleden wordt ernaar gestreefd dat het bestuur een
afspiegeling vormt van de denominaties (geloofsgemeenschappen) die zich op
de scholen bevinden.
2. Zij die op enigerlei wijze in een dienstverband tot de stichting staan kunnen geen
lid van het bestuur zijn.
3. a. Ontstaat een vacature in het bestuur, dan wordt daarin door de overblijvende
bestuursleden zo spoedig mogelijk voorzien door benoeming van een nieuw
bestuurslid.
De oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(hierna te noemen GMR) heeft het recht om, door middel van een nietbindende
voordracht, kandidaten voor de vacature voor te dragen.
Indien deze geleding geen kandidaten voordraagt, dan zorgt het bestuur zelf
voor kandidaten. In dat geval vraagt het bestuur advies aan de
oudergeleding van de GMR.
b. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, onverminderd de
verplichting zo spoedig mogelijk te voorzien in de betreffende vacature(s).
4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen in
geval van aftreden éénmaal terstond worden herbenoemd.
5. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het bestuur vast te stellen
rooster.
6. Om tot bestuurslid van de stichting benoemd te kunnen worden dient betrokkene
schriftelijk te verklaren in te stemmen met doel en grondslag van de stichting
zoals die zijn verwoord in de artikelen 3 en 4 van deze statuten.
7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester, welke tezamen het dagelijks bestuur vormen.
De personen die de functies van voorzitter en de vice-voorzitter vervullen zijn niet
afkomstig uit dezelfde gemeente.
8. Het algemeen bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ter
vergadering tenminste de meerderheid van het zittend aantal leden aanwezig is.
9. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen, waarin het niet mogelijk is
een gewone bestuursvergadering te beleggen, beslissen.
Een dergelijk besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering
verantwoord.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
Daarnaast komt deze bevoegdheid toe aan de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk of bij hun afwezigheid twee daartoe door het bestuur aangewezen
leden van het bestuur, mits ter uitvoering van door het bestuur geldig genomen
besluiten.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is tevens belast met het besturen van de scholen van de stichting en
bevordert dat het onderwijs in de scholen van de stichting overeenkomstig de
grondslag van de stichting is.
Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval
godsdienstonderwijs.
Het bestuur is bevoegd – onder haar verantwoordelijkheid – taken en
bevoegdheden te mandateren aan de directie van de onder de stichting
ressorterende scholen, één en ander zoals door het bestuur vast te leggen in een
directiestatuut.
3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel.
Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan, zal het bestuur
zekerheid moeten hebben, dat de betrokkene instemt met de grondslag en het
doel van de stichting, zoals die zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van deze
statuten.
Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is benoeming alleen in bijzondere
gevallen mogelijk. Daarvoor is een bestuursbesluit noodzakelijk, genomen met
een meerderheid van tenminste twee/derde deel van het aantal stemmen dat in
een voltallige bestuursvergadering (dus zonder dat er sprake is van een vacature
in het bestuur) kan worden uitgebracht.
4. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien
van het vermogen van de stichting, met dien verstande evenwel dat het de
instemming van alle bestuursleden behoeft:
a) voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
b) voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door het overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op
grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van het in
lid 2 van dit artikel bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door het bestuur;
het desbetreffende besluit behoeft eenstemmigheid van alle andere
bestuursleden dan de betrokkene in een vergadering waarin hetzij alle
bestuursleden, hetzij alle bestuursleden behalve de betrokkene, aanwezig zijn.

Jaarstukken en bestuursvergaderingen

Artikel 10
1. Jaarlijks voor één juli wordt een bestuursvergadering gehouden, waarin door de
penningmeester onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, samenvallende
met het kalenderjaar, wordt afgelegd. Deze verantwoording gaat vergezeld van
een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW.
2. De periodieke aftreding van bestuursleden gaat in bij de aanvang van de in de
aanhef van het vorige lid bedoelde bestuursvergadering.
Het mandaat van de in verband met de periodieke aftreding nieuw benoemde of
herbenoemde bestuursleden gaat op hetzelfde tijdstip in.
3. De voorzitter is voorts bevoegd een bestuursvergadering te beleggen wanneer hij
dit nodig acht. Hij is hiertoe verplicht wanneer ten minste drie bestuursleden dit
onder opgave van redenen schriftelijk verzoeken. Indien aan een dergelijk
verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, zijn de verzoekende
bestuursleden tezamen bevoegd tot oproeping van de vergadering, die zo nodig
zelf in haar leiding kan voorzien.
Deze oproeping geschiedt met inachtneming van de in lid 4 van dit artikel
genoemde termijn.
4. De schriftelijke oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt door de
secretaris tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.

Besluitvorming en verkiezingen

Artikel 11
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de
algemene vergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Ieder
bestuurslid heeft één stem.
2. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte
meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming.
Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming
plaats tussen hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal
stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk
verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede
stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven.
Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt
degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te
zijn gekozen.
Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen
door twee of meer personen, dan wordt de oudste in jaren geacht te zijn
verkozen.
3 Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Bestuurscommissies

Artikel 12
1. Het algemeen bestuur kan schooloverstijgende bestuurscommissies instellen. De
leden van de bestuurscommissies worden al dan niet uit zijn midden door het
algemeen bestuur benoemd. De voorzitter van de bestuurscommissie is tevens
portefeuillehouder in het algemeen bestuur.
2. De taken, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de
bestuurscommissies worden door het algemeen bestuur bij reglement
vastgesteld.
3. Over het ontbinden van de bestuurscommissie beslist het algemeen bestuur.

Huishoudelijk reglement

Artikel 13
1. Het algemeen bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen
bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de
bestuursvergadering, genomen op voorstel van het dagelijks bestuur, onder
voorwaarde dat tenminste de helft van het totale aantal bestuursleden aanwezig
is.

Statutenwijziging

Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Behoudens het bepaalde in het volgende lid dient een besluit tot statutenwijziging
te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van
de uitgebrachte geldige stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen
vergadering waarin ten minste twee/derde van alle op dat moment zitting
hebbende bestuursleden aanwezig is.
3. Tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van deze statuten en van dit lid (3 van artikel
14) kan slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering
waarin alle bestuursleden aanwezig zijn zonder dat in het bestuur een vacature
bestaat;
een besluit tot wijziging van de in de vorige zin genoemde artikelen kan door het
bestuur slechts worden genomen nadat de GMR haar instemming aan dat
voorgenomen besluit heeft gegeven.
4. Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door ten minste drie
bestuursleden en moet ten minste drie weken voor de beslissende vergadering
schriftelijk ter kennis worden gebracht van alle bestuursleden.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken.

Ontbinding

Artikel 15
1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het bestuur, genomen met een
meerderheid van ten minste drie/vierde deel van de uitgebrachte geldige
stemmen van alle op dat moment zitting hebbende bestuursleden in een speciaal
tot dit doel bijeengeroepen vergadering.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur. De vereffening geschiedt met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
3. Het bestuur stelt bij haar besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming
vast van een eventueel batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de stichting.

Slotbepalingen

Artikel 16
In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet niet is
voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 17
1. In afwijking van het gestelde in artikel 7 bestaat het bestuur voor de eerste maal
uit de volgende personen:
a. voorgedragen door de stichting “Stichting Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Baarn”, twee leden, te weten:
1. de heer Hendrik van Vulpen, wonende te Baarn, 3743 AX
M.C.Escherlaan 1, geboren te Baarn op dertig januari negentienhonderd
vierenzestig, als penningmeester;
2. de heer Hermanus Jan Bade, wonende te Baarn, 3742 GD De Boeier 6,
geboren te Veenendaal op elf april negentienhonderd negenenvijftig, als
bestuurslid;
b. voorgedragen door de Vereniging “Een School met de Bijbel” te Baarn twee
leden, te weten:
1. de comparant sub 3, de heer Gerard Ary Born voornoemd, als vicevoorzitter;
2. de heer Teunis Bos, wonende te 3743 AJ van Heemstralaan 25.a,
geboren te Baarn op twintig september negentienhonderd achtenvijftig,
als bestuurslid;
c. voorgedragen door de “Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs Soest-Soesterberg” vijf leden, te weten:
1. de comparante sub 1, mevrouw Karin Hengeveld-Koehof voornoemd, als
voorzitter;
2. de heer Frederik Abbink, wonende te Soest, 3761 BZ van Burenlaan
17a, geboren te Hengelo op dertien juli negentienhonderd zesenvijftig,
als bestuurslid;
3. de heer Lubertus van der Weerd, wonende te Soest, 3765 GB
Nieuweweg 41, geboren te Kampen op zes december negentienhonderd
zestig, als bestuurslid;
4. de heer Pieter van Dijk, wonende te Soest, 3766 HT Turfstreek 95,
geboren te Leerbroek op veertien december negentienhonderd zestig,
als bestuurslid,
terwijl het vijfde door de Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs Soest-Soesterberg nog voor te dragen bestuurslid, zijnde de
secretaris van het bestuur, zo spoedig mogelijk na heden zal worden
benoemd.
2. Het gestelde in artikel 7 lid 7 tweede volzin geldt bij aanvang eveneens voor de
personen die de functies vervullen van secretaris en penningmeester.
3. In afwijking van het gestelde in artikel 7 lid 4 treedt de voor de eerste maal
gekozen voorzitter na twee jaar af.

Slot akte

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Soest, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Van de zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten mededeling gedaan
en de zakelijke inhoud van deze akte is nader aan hen toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs
te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen en met de inhoud van deze akte in te stemmen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.