De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) behartigt de belangen van de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen ressorterend onder de Stichting.
In  samenstelling is de GMR een kwaliteitscollege waarbij  vier ouders (oudergeleding) en vier personeelsleden (personeelsgeleding) van de scholen zitting hebben.  Zij houden regelmatig voeling met de MR van de scholen.
De GMR houdt zich bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid
  • de hoofdlijnen van het onderwijskundig beleid (strategisch beleidsplan)
  • de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding
  • de regeling voor de bescherming van persoonsgegevens
  • de arbeidstijdenregeling en verlofregeling van het personeel
  • de taakverdeling en taakbelasting van het personeel
  • de onderwijstijd
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.
Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de twee geledingen.
Bevoegdheden van de GMR ten aanzien van instemming of advies op de specifieke onderwerpen
zijn vastgelegd in het GMR-medezeggenschapsreglement.

Contact GMR : Dhr. Robbert Knipscheer (voorzitter); gmr@pcbobaarnsoest.nl